Πρόγραμμα για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου στη σχολή Ναυπλίου έχει ως εξής.
Από 15 Σεπτεμβρίου θα ισχύει  το χειμερινό πρόγραμμα

Δευτέρα  Τετάρτη Παρασκευή

1 Tμήμα 6:00 με 7:30

2 Τμήμα 7:30 με 9:00