Πανελλήνιο Semi Contact 16 Φεβρουαρίου 2003

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu