19 ΠΑΝ/ΙΟ ΓΟΥΣΟΥ (Β-Γ ΚΑΤ.)

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu